معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار : 1400/09/17
در این جلسه که با حضور آقای دکتر فرجام معاون تحقیقات دانشگاه و آقای دکتر ضرغامی ریاست بیمارستان شریعتی و خانم دکتر فخرایی مدیر گروه روانپزشکی و جمعی ار اساتید روانپزشکی ،سرپرستار بخش اعصاب و روان، مدیرگروه بهداشت روان معاون بهداشتی و خانم دکتر یاریان مدیر امور بین الملل در مرکز تحقیقات بیماریهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد آخرین وضعیت خودکشی در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و سپس به بیان چالش ها در زمینه ثبت بیماران و سایر موارد مربوط به خودکشی پرداخته شد.