معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به نقل از روابط عمومی معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی فسا مقاله طراحی و  اعتبار سنجی پرسشنامه تامل برعملکرد بالینی در دانشجویان پرستاری در مجله معتبر BMC Nursing به چاپ رسید.
جناب آقای دکتر مصطفی بیژنی و از نویسندگان اصلی ای مقاله در این زمینه گفت:تأمل در عملکرد بالینی هسته اصلی آموزش بالینی برای دانشجویان پرستاری است. سنجش تامل بر عملکرد بالینی مستلزم وجود یک ابزار اختصاصی و معتبر میباشد. با توجه به اینکه ابزار اختصاصی در این زمینه وجود نداشت. اساتید پرستاری و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا ، اصفهان و همدان ( دکتر مصطفی بیژنی ، دکتر شهنار کریمی ، دکتر فاطمه محمدی ، دکتر فریبا حقانی ، دکتر نیکو یمانی ) تصمیم به طراحی واعتبارسنجی ابزار تامل بر عملکرد بالینی نمودند. مطالعه حاضر یک مطالعه ترکیبی از نوع طراحی ابزار بود. مطالعه در دو فاز کیفی برای استخراج گویه ها و مرحله کمی جهت اعتبارسنجی گویه های استخراج شده انجام شد. پرسشنامه نهایی استخراج شده شامل 36 گویه در شش حیطه ( صلاحیت حرفه ای، منابع انگیزش داخلی، محیط بالینی چالش بر انگیز ، فضای سازمانی پویا ، خود مدیریتی و رشد حرفه ای پویا ) میباشد. این پرسشنامه یک ابزار اختصاصی و جامع برای سنجش حیطه های موثر بر تامل بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی است و یک دستاورد مهم پژوهشی محسوب می گردد. این ابزار نخستین ابزار معتبر در کشور ایران و سایر کشورها میباشد. اساتید پرستاری می توانند از این ابزار معتبر جهت ارزشیابی و بررسی حیطه های تامل بر عملکرد بالینی دانشجویان استفاده نمایند و در صورت لزوم استراتژی های مناسبی را جهت رفع نواقص در این مقوله بکارگیرند و در جهت رشد حرفه ای و صلاحت بالینی گام بردارند.

نتایج این پژوهش ارزشمند در مجله معتبر   (BMC Nursing ) به چاپ رسیده است و لینک دسترسی به مقاله https://doi.org/10.1186/s12912-021-00705-0 می باشد.

پیوست ها:

Bijani2021_Article_DevelopmentAndPsychometricEval.pdf حجم فایل:648.17 کیلوبایت