معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1398/03/03
 

با توجه به بحران اپيدميولوژيكي ويروس كرونا ( كوويد 19) و به منظور دسترسي به تصميمات ارزنده ي اساتيد محترم، مديران گرامي و كارمندان عزيز اولين فراخوان نظام پيشنهادات در سال 1399 به شرح زیر اعلام می گردد.

عنوان: "چگونگي استفاده از پژوهش در مقابله با ويروس كوويد 19 " 

مهلت ارسال پیشنهادات: " 1399/02/25 لغایت 1399/04/25 "

نحوه ارسال پیشنهادات: مراجعه به سامانه پیشنهادات دانشگاه به آدرس:                                                                                    http://pishnahad.fums.ac.ir  

پیشنهاد ارائه شده  از طریق کد رهگیری اختصاصی  که پس از ثبت پیشنهاد به شماره ثبت شده ارسال می گردد، قابل پیگیری می باشد.کلیه ی پیشنهادات  دریافتی در کمیته مرکزی پیشنهادات  مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب طبق آیین نامه پاداش  تعلق خواهد گرفت.

zaza