معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر:1398/09/05


با توجه به برگزاری ششمین  جشنواره پژوهشی حکیم شرق در آذر ماه سال جاری مبنی بر تعیین پژوهشگر برتر، از کلیه پژوهشگران هیات علمی در علوم پایه و علوم بالینی و مربیان و دانشجویان دعوت به عمل می آید که مدارک و مستندات پژوهشی خود را از تاریخ1/1/1397 الی 29/12/1397همراه با فرم های مربوطه تکمیل نموده و تا تاریخ 10 آذر ماه 98 به معاونت تحقیقات و فناوری تحویل نمائید.