معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1398/08/11
 
شماره اول نشریه علمی JOYA منتشر شد.
نشریه انجمن علمی دانشجویان بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی فسا که با تکیه بر تعریف رشته کارشناسی هوشبری و تخصص پزشکان بیهوشی شروع به کار کرده است و مسائل مربوط به حوزه های آموزشی، پژوهشی، اخلاق پزشکی، صنفي و فرهنگي را پوشش می دهد.
مدیر مسئول نشریه: امین دخیلی اردستانی 

 

 دانلود نسخه اول نشریه مهرماه 1398

 

 

JOYA