معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1398/05/08

 در راستای ارزیابی و انتخاب طرحهای برتر سال 97 واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاهها/سازمانها/موسسات علوم پزشکی کشور، واحدتوسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) در نظر دارد ترتیبی اتخاذ نماید تا متعاقب استعلام و بررسی مستندات طرحها مطابق با دستورالعمل پیوست شده از جانب وزارت بهداشت، طرح های برتر را انتخاب نماید.

 لذا متقاضیان می توانند مستندات خود را مطابق با دستور العمل ها و جداول زیر تکمیل کرده و حداکثر تا پایان مرداد ماه 1398 به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تحویل دهند.

 

pdf دستورالعمل حمایت از طرح های برتر واحدهای توسعه تحقیقات بالینی 

pdfنحوه امتیاز دهی طرح و مستندات مورد نیاز

 

جدول شماره 1 : مستندات کلی مورد نیاز طرح هارديف

مستندات و مدارک لازم

توضیحات

1

پرو پوزال طرح

ارائه پرو پوزال کامل  که در آن نام واحد توسعه تحقیقات بالینی

بیمارستان بعنوان همکار و تسهیل کننده روند پژوهش ذکر شده

باشد .

2

مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه/سازمان / بیمارستان

ارائه صورت جلسه شورا ی  پژوهشی دانشگاه / دانشکده / سازمان و نیز ارائه 

تفویض اختیار از بالاترین مقام دانشگاه / سازمان / موسسه در صورت نیاز 

( تصویب طرح در شورای پژوهشی بیمارستان)

طرح مصوب به طرحی اطلاق میگردد  که تمامی/ قسمتی از  بودجه آن توسط 

دانشگاه يا  سازمان ديگر داخلي يا خارجي تامين شده باشد. 

3

مصوبه کمیته اخلاق دانشگاه / سازمان / موسسه

ارائه صورت جلسه کمیته اخلاق دانشگاه / سازمان / موسسه که از کمیته اخلاق 

معاونت تحقیقات مجوز دریافت نموده اند .در خصوص بیمارستانهای غیر دولتی  / 

تصویب  کمیته اخلاق دانشگاه متبوع الزامی است .

4

تاییدیه اتمام طرح مصوب

ارسال گزارش پایانی طرح به انضمام نامه  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه / سازمان / موسسه / 

مبنی برتایید اختتام طرح مذکور