معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 98/01/26 

 

با توجه به تأکید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ارائه منبع مالی در مقالات و مستندات تولید شده در دانشگاه ها؛ از این پس هیچگونه تصویه ای با مقالاتی که فاقد ارائه نام دانشگاه علوم پزشکی فسا در قسمت تقدیر و تشکر یا منبع مالی باشد صورت نخواهد گرفت. 

 

در مقالات فارسی در قسمت تقدیر و تشکر باید قید گردد:

" نویسندگان این مقاله (یا مجریان)" این مقاله (یا طرح یا تحقیق) از دانشگاه علوم پزشکی فسا به خاطر حمایت مالی تقدیر و تشکر به عمل می آورند"

 

در مقالات انگلیسی در قسمت acknowledgment & founding نوشته شود: 

 

"The authors appreciate (acknowledge)  fasa university of medical sciences for financial supports of this work (or paper or research) "