معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار:97/12/15

 

 
با توجه به تصمیم گیری در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 1397/12/06 ،مقرر گردید از ابتدای سال 98 تعهدات مجریان طرح های تحقیقاتی به صورت زیر باشد:

 

طرح های تا 20 میلیون تومان ارائه حداقل یک مقاله ISI

طرح های 20 تا 30 میلیون تومان با ارائه دلایل توجیهی از قبیل: 2 مقاله ISI یا انتشار مقاله با IF بالای 2