معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیردار دانشگاه علوم پزشکی فسا برای دومین سال پیاپی به رتبه سوم کشوری دست یافت.
به گزارش وب دا؛دکتر مجتبی فرجام معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا اعلام نمودند که بنا به دسته بندی نهائی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور، مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیردار دانشگاه علوم پزشکی فسا (www.ncdrc.fums.ac.ir) در بین مراکز با سابقه کمتر از سه سال فعالیت،به رتبه سوم کشوری دست یافت. شایان ذکر است که این مرکز نوپا با ارائه 61 مقاله معتبر و استنادات قابل توجه به مقالات قبلی بر اساس محاسبات ریاضی مرکز ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، به کسب امتیاز کل 670.49 در سال 1396 دست یافته، که پس از مرکز تغذیه در بیماری های غدد دانشگاه شهید بهشتی و مرکز بیماری های غیر واگیردار البرز به رتبه سوم دست یافته است. 

1