معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 97/9/12

 

دکتر مجتبی فرجام؛ معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا اعلام نمودند:

 

بر اساس مصوبه شورای ترفیعات دانشگاه  در تاریخ 97/9/12 ،ترفیع سالیانه اعضای عیأت علمی از تاریخ 98/1/1 به بعد الزاما مشروط بر چاپ مقاله در پایگاه استنادی Scopus، PubMed و یا isi  می باشد و مقالات علمی پژوهشی و سایر مقالات به عنوان شرط ارتقاء اساتید قابل قبول نخواهد بود.