معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 
 

 

 
با توجه به برگزاری پنجمین جشنواره پژوهشی حکیم شرق در آذر ماه سال جاری مبنی بر تعیین پژوهشگر برتر از کلیه پژوهشگران عضو هیأت علمی در علوم پایه و علوم بالینی و مربیان و دانشجویان دعوت بعمل می آید تا مدارک و مستندات پژوهشی خود را از تاریخ 96/1/1 إلی 97/1/1 همراه با فرم های موجود در ذیل تکمیل نموده و در بازه زمانی 30 مهرماه 97 لغایت 30 آبان ماه 97 به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تحویل نمایند.

 

 

 

آئین نامه پژوهشگر برتر اساتید هیأت علمی سال 96

 آئین نامه پژوهشگر برتر دانشجوئی سال 96

فرم انتخاب پژوهشگر برتر هیأت علمی

فرم انتخاب پژوهشگر برتر دانشجوئی

  

تاریخ انتشار خبر: 97/7/30