معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به این وسیله به اطلاع تمام اعضای هیات علمی می رساند که آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی مورد تصویب هیات امنای دانشگاه قرار گرفته است. ملاک حداقلی برای دریافت پایه تشویقی دریافت 18 امتیاز پژوهشی است. به این وسیله به اطلاع تمام اعضای هیات علمی می رساند که آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی مورد تصویب هیات امنای دانشگاه قرار گرفته است. ملاک حداقلی برای دریافت پایه تشویقی دریافت 18 امتیاز پژوهشی است. اعضای هیات علمی که واجد شرایط هستند لطفا تا روز یکشنبه مورخ 19 بهمن درخواست خود را به معاونت پژوهشی تحویل دهند.

پیوست ها:

Aeen name tashvighi.pdf حجم فایل:450.44 کیلوبایت