معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساند که پیرو مصوبه صورتجلسه شورای پژوهشی مرکزی مورخ 2/3/1396 در خصوص پیش بینی مجریان طرح در قبال انجام طرح، تصمیمات زیر اخذ گردید:

هزینه طرح تا سقف 000/000/50 ریال، چاپ مقاله در scopus

هزینه طرح تا سقف 000/000/70 ریال، چاپ مقاله در pubmed

هزینه طرح تا سقف 000/000/100 ریال، چاپ مقاله در ISI

هزینه طرح تا سقف 000/000/20 ریال، ارئه در کنگره