معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع اعضای هیئت علمی و پژوهشگران محترم می رساند، شیوه نامه پرداخت پاداش مقالات بازبینی شده و تغییر یافته است. این تغییرات بر اساس معیارهای جدید محاسبه امتیاز مقالات دانشگاه ها از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت می باشد. برای اطلاع از شیوه نامه جدید به دستورالعمل تشویق چاپ مقالات در مجلات معتبر مراجعه کنید.

تغییرات اصلی:

افزایش 15 درصدی پاداش مقالاتی که با همکاری های بین المللی نگارش شده باشند.

افزایش 30 درصدی پاداش مقالاتی که در 25 درصد برتر (Q1) مجلات رشته بر اساس گزارش SJR چاپ شوند.

افزایش پاداش مقالات چاپ شده در اسکوپوس از 6.000.000 به 6.500.000 ریال

کاهش پاداش مقالاتی که در نمایه های پایین تر از اسکوپوس (ISC، Index Copernicus وChemical Abstracts, Embase, ...) چاپ شوند به 3.000.000 ریال