معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع می رساند با پیگیری های انجام شده توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دسترسی دانشگاه به بانک اطلاعاتی Emerging Sources Citation Index (ESCI) از زیر مجموعه های جدید بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در محیط بانک اطلاعاتی مذکور و در بخش Web of Sciences Core Collection فراهم شده است. پژوهشگران محترم می توانند نام بانک اطلاعاتی مذکور را در بخش More Settingصفحه Web of Sciences Core Collectionمشاهده و جستجو نمایند. بدین ترتیب آن بخش از مجلات کشور که اخیراً در این بانک اطلاعاتی نمایه شده اند، در این مجموعه قابل جستجو و بازیابی هستند.