معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

بنیانگذار دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان استاد و عضو هیئت علمی افتخاری این دانشگاه انتخاب گردید.

پرفسور رونقی که تحت نظارت سازمان بهداشت جهانی در سال 1356 دانشگاه علوم پزشکی فسا را بنیانگذاشتند. به پیشنهاد ریاست دانشگاه به عنوان عضو افتخاری هیئت علمی با رده ی استادی به همکاری های آموزشی و پژوهشی با این دانشگاه خواهند پرداخت.