معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

قائم مقام معاونت پژوهشی همراه با مدیر و کارشناسان پژوهش به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی از پرسنل آزمایشگاه کهورت تقدیر کردند.