معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کارگاه "معرفی سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی" در روز دوشنبه 23 فروردین ماه 1395 توسط معاونت تحقیقات و فناوری در سالن حکمت 1 دانشگاه برگزار گردید. این سامانه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پشتیبانی می شود جهت سنجش فعالیت های پژوهشی اساتید هیئت علمی مورد استفاده قرار می گیرد.