معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

مطالعه "شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت" با همکاری معاونت بهداشت و مرکز آمار ایران در آبان ماه 1389 اجرا شده است. این مطالعه شاخص های سلامت را در کنار شاخص جمعیت و اجتماعی در سطح استانی و کشوری تولید نموده و بسیاری از شاخص های رفاهی، اقتصادی-اجتماعی، باروری، پوشش خدمات سلامت کودکان و مادران، مرگ و میر کودکان، میزان دانش مردم در زمینه بیماری های مهم از جمله ایدز و .... تعیین گردیده و در برگیرنده اطلاعات 35000 خانوار از سطح کشور می باشد.

حال با توجه به ماموریت کلی موسسه ملی تحقیقات سلامت که تولید شواهد علمی برای تصمیم سازی های سلامت کشور است، به استناد قانون دسترسی اطلاعات (مصوبه ششم بهمن ماه 1387 مجلس شورای اسلامی) و در جهت مشارکت پژوهشگران در تولید شواهد برای ارزیابی و تصمیم سازی های سلامت، پرسشنامه و داده های این مطالعه در صفحه خانگی موسسه در دسترس قرار داده می شود. اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و همکاران محترم می توانند داده های کامل مورد نیاز خود را با ارسال پروپوزال تحقیقاتی و عقد تفاهم نامه از موسسه دریافت نمایند. کلیه مستندات مورد نیاز (نمونه داده های مذکور، پرسشنامه ها و همچنین فرمت پیشنهاد طرح تحقیقاتی) در سایت موسسه به آدرس http://nihr.tums.ac.ir در قسمت "طرحهای ملی: مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت 1389" قابل دسترس می باشد.توضیح اینکه پیشتر داده های مطالعه "بهره مندی از خدمات سلامت سال 1393" در سایت موسسه بارگذاری شده است.