معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع اساتید گرامی می رساند بر اساس نظر معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره دکتری پژوهشی تا سقف 4 نفر برای هر استاد با احراز یکی از شرایط زیر امکان پذیر می باشد، مشروط بر آن که حداقل نیمی از دوره Ph.D دانشجویان قبلی گذشته باشد.

1-اساتید راهنما با h-index بیش از 20

2-اساتید راهنمایی که در لیست 1% دانشمندان ESI باشند.