معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع پژوهشگران و محققین گرامی می رساند بر طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا مورخ 21/7/1394، پژوهشگرانی که افیلیشن خود را مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر معرفی نمایند، 10%  پاداش مقالات انها افزوده خواهد شد.

 

Noncommunicable Diseases Research Center, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Iran

مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران