معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

واحد توسعه تحقیقات بالینی دوازدهمین کارگاه خود را در روز دو شنبه مورخ 26/8/1393 با عنوان "روش تحقیق پیشرفته" توسط دکتر علیرضا میر احمدی زاده برگزار نمود.