معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

ولین جلسه دفاع به صورت ویدئو کنفرانس در روز سه شنبه به تاریخ 21/5/1393 با حضور دکتر احسان بهرامعلی از دانشگاه علوم پزشکی فسا و دکتر افشین برهان حقیقی ار دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید.