معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

طی نشست مشترکی دکتر بهرامعلی معاون تحقیقات و فناوری دیروز سه شنبه به تاریخ 3/10/1392 با پروفسور زارعی یکی از مشاورین دکتر ملک زاده (معاونت تحقیقات ویزارت بهداشت) در مورد اجرایی کردن برنامه کوهورت بحث و تبادل نظر کردند.