معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کمیته ملی کشوری اخلاق از تاریخ 21 الی 23 خرداد ماه با حضور دبیر کمیته ملی اخلاق دکتراحسان شمسی و اساتیدی چون دکتر کاظم زنده دل، دکتر شریف ترکمن نژاد و خانم دکتر لیلا افشاری، نشستی را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عنوان "تدوین برنامه عملیاتی کمیته های اخلاق در پژوهش" برگزار نمود.

در این کارگاه سه روزه که نمایندگانی از دانشگاههای علوم پزشکی فسا( دکتر مجتبی فرجام، زهرا بردبار زارعی) شیراز ( دکتر بصیر هاشمی،دکتر محمد علی سهم الدینی، دکترعلی پوست فروش،دکتر میرخانی، دكتر سید ضیاء تابعی، دكتر جعفر حسن‌زاده)تهران(دکتر رضایی،دکتر گوران)ایران (دکتر ناصر بخت، دکتر هاشمی)شهید بهشتی(دکتر وفایی)اصفهان (دکتر رضایی)شرکت داشتند به بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی تدوین برنامه های عملیاتی کمیته های اخلاق و نحوه به روز رسانی ارزشیابی این کمیته ها در سطوح مختلف پرداختند.