معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

واحد توسعه تحقیقات بالینی هفتمین کارگاه خود را در روز سه شنبه مورخ 13/3/1393 با عنوان "آشنایی با انواع مطالعات" توسط خانم فرزانه مباشری برگزار نمود.در این کارگاه خانم مباشری به توصیف مطالعات cross sectional و cohort studies پرداختند.