معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع دانشجویان پزشکی ورودی 88 می رساند جهت ثبت عنوان پایان نامه فقط تا پایان خرداد ماه 93 مهلت دارند.لازم به ذکر است دانشجویان مذکور موظف هستند تا قبل از آزمون پره انترنی  یک مرحله از گزارش پیشرفت کار پایان نامه خود را به معاونت تحقیقات تحویل نمایند.هرگونه عواقب تاخیر در انجام امور به عهده دانشجو خواهد بود. فرم های "ثبت عنوان" و "گزارش پیشرفت کار" در سایت معاونت در قسمت"پرسشنامه ها و فرم ها"قابل دانلود می باشد.