معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز یکشنبه مورخ 21/2/1393 پنجمین کارگاه خود را با عنوان"چگونگی کار با نرم افزار endnote " توسط سرکار خانم غلامی برگزار نمود.در این کارگاه خانم غلامی به معرفی نرم افزار و چگونگی رفرانس نویسی به دو روش دستی و online پرداختند.