معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کارگاه چگونگی ایجاد، مدیریت و استفاده از Google Scholar Citation در محل کافی نت دانشگاه برگزار شد. آقای جمشیدی مدرس کارگاه به طور عملی چگونگی ایجاد و استفاده از این امکان گوگل اسکالر را آموزش دادند. این کارگاه برای اعضای هیئت علمی پایه دانشگاه برگزار گردید.