معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع اساتید محترم هیئت علمی و کارکنان گرامی می رساند معاونت تحقیقات و فناوری بنا بر تغییر رویه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد ترجمه متون، تا اطلاع ثانوی از کتابهای ترجمه ای حمایت به عمل نمی آورد.