معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز یک شنبه مورخ 7/2/1393 سومین کارگاه خود را با عنوان جستجو در منابع الکترونیک توسط جناب آقای دکتر امین تمدن برگزار نمود. دکتر تمدن در این کارگاه به معرفی سه پایگاه scopus, linkedin,researchID, پرداختند.