معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

مقاله دکتر مجتبی فرجام عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا در " دهمین کنگره اسکلروز منتشر در ایران" در بین پوسترهای ارائه شده موفق به کسب رتبه برتر گردید.