معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

رئیس مرکز

نام و نام خانوادگی

عباس عبداللهی

درجه علمی

مربی

سمت

عضو هئیت علمی گروه میکروب شناسی - رئیس مرکز رشد

تخصص

باکتری شناسی پزشکی

پست الکترونیک