معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اعضای مرکز

اعضای اصلی شورای فناوری:

دکتر علیرضا عسکری- رییس دانشگاه

-  دکتر احسان بهرامعلی- معاون تحقیقات و فناوری

-  دکتر سید امین کوهپایه- معاون آموزشی

-  دکتر عباس عبداللهی- رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری

♦ اعضای علی البدل شورای فناوری:

این افراد فراخور موضوعات مطرح شده و جلسات جاری مرکز به جلسات دعوت می شوند.

- اعضای منتخب هیات علمی علوم پایه و بالینی دانشگاه به پیشنهاد رییس مرکز

- فعالان تولیدات، صنعت و اقتصادی سطح شهرستان

♦ مشاورین علمی:

اعضای منتخب هیات علمی علوم پایه و بالینی دانشگاه به پیشنهاد رییس مرکز، فراخور موضوعات مطرح شده

♦ داوران و کارشناسان متخصص:

اعضای منتخب هیات علمی علوم پایه و بالینی دانشگاه به پیشنهاد رییس مرکز، فراخور موضوعات مطرح شده

♦ کارشناسان:

 رضوان بیژنی

زهرا بردبار