معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مدیریت پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی سال 94

جلسات شورای پژوهشی سال 94   ♦ اولین جلسه ی شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در روز سه شنبه مورخ 3/4/93 برگزار گردید. جلسه ی شورای پژوهشی مورخ 03/04/1393 با حضور اعضای محترم شورای پژوهشی واحد تشکیل گردید و طرح تحقیقاتی با عنوان: کارآزمایی بالینی مقایسه اثرات درمانی تزریق ...

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

 کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی   سرفصل های کارگاه : ♦ معرفی انواع متغیرها ♦ ورود داده ها به نرم افزار SPSS ♦ آماده سازی داده ها جهت آنالیز ♦ انجام آزمون‌های فرضیه آماری با SPSS ♦ بررسی نرمالیته- آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروف اسمیرنوف ♦ آزمون t مستقل ،آزمون t زوجی - ویلکاکسون ♦ ...

کارگاه علم سنجی

کارگاه علم سنجی سرفصل های کارگاه   نام مدرس: جواد جمشیدی                        تاریخ برگزاری:20/06/1396   ♦ معرفی علم سنجی ♦ معرفی شاخص های علم سنجی ♦ معرفی نمایه نامه های استنادی ♦ معرفی برخی از نظام های رتبه بندی جهانی ♦ آشنایی با شبكه های اجتماعی و پروفایل های ...

کارگاه اخلاق در پژوهش

کارگاه اخلاق در پژوهش Authorship Why Authorship matters Who is an author Non-Author contributors Mega Projects Order of authors How to prevent  conflict of interest Notes Acknowledgement Incorrect authorships Redundant publication Plagiarism Data Fabrication Data ...

سرفصل های کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

سرفصل های کارگاه جستجوی منابع الکترونیک نام مدرس: دکتر رضا همایونفر               تاریخ برگزاری: 27/06/1396   ♦ آموزش جستجو در Google Scholar  Library portal Pereferences Basic search Advanced search Search results  creating e-mail alerts finding the full text of the resource ♦ ...