معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مدیریت پژوهشی

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اساتید هئیت علمی

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اساتید هئیت علمی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل، اولین ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ فسا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﻘﺎم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﮔﺴﺘﺮش روﺣﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوری در ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد. فعالیت های پژوهشی از تاریخ اول فروردین 1/1/1394 تا اول فروردین 1/1/1395 محاسبه خواهد شد. توجه: ...

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ویژه اساتید و دانشجویان

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ویژه اساتید و دانشجویان کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی توسط استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهروز آستانه، سردبیر محترم مجله ی Iranian Journal of Medical Sciences و عضو محترم هیات تحریریه مجله BMJ، در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. این کارگاه روز یکشنبه مورخ 9/3/1395 با ...

مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال1394

مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال1394 مشارکت اساتید و دانشجویان بالینی در کنگره ها و همایش ها ی سال1394 ردیف تاریخ ارایه در کنگره نوع ارایه زبان عنوان محل کنگره مشخصات کنگره همکاران ارایه دهنده  1 28/11/1394 پوستر فارسی بررسی ارتباط پوکی استخوان با خشکی دهان ...

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات ویژه اساتید و دانشجویان

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات ویژه اساتید و دانشجویان کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات توسط استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهروز آستانه، سردبیر محترم مجله ی Iranian Journal of Medical Sciences و عضو محترم هیات تحریریه مجله BMJ، در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. این کارگاه دو روزه از دوشنبه و سه شنبه 10 ...

کارگاه های برگزار شده سال 1393

کارگاه های برگزار شده سال 1393   ردیف عنوان کارگاه روز و ساعت مدرس تاریخ مکان 1 اصول و مقدمات روش تحقیق Part A: Getting started: the anatomy and physiology of clinical research Part B: Conceiving the research question and developing the study plan   سه ...