معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مدیریت پژوهشی

مقالات چاپ شده در سال 1394

مقالات چاپ شده در سال 1394 Metabolic Syndrome as a Risk Factor for Osteoarthritis Askari A, Shahabfard Z, Ehrampoush E , Bahramali E , Homayounfar R   Blood Glucose Alterations in Spinal Anesthesia versus General Anesthesia in Those Undergoing Cesarean Section Delivery: A Cohort ...

اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1394

اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1394 ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی 1 علی اکبر احمدی آسور دكتری تخصصی بیماریهای قلب و عروق استادیار 2 محمد اكراهی دكتری تخصصی بیماریهای عفونی استادیار 3 زهرا بازرگانی فوق تخصص كلیه كودكان استادیار 4 سید ...

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اساتید هئیت علمی

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اساتید هئیت علمی ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل، اولین ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ فسا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻣﻘﺎم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﮔﺴﺘﺮش روﺣﯿﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوری در ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد. فعالیت های پژوهشی از تاریخ اول فروردین 1/1/1394 تا اول فروردین 1/1/1395 محاسبه خواهد شد. توجه: ...

اعضای هیئت علمی مرکز

اعضای هیئت علمی مرکز اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1393 اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1394 اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1395

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ویژه اساتید و دانشجویان

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ویژه اساتید و دانشجویان کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی توسط استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهروز آستانه، سردبیر محترم مجله ی Iranian Journal of Medical Sciences و عضو محترم هیات تحریریه مجله BMJ، در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. این کارگاه روز یکشنبه مورخ 9/3/1395 با ...