معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مدیریت پژوهشی

 

سرفصل های کارگاه :

♦ معرفی انواع متغیرها

♦ ورود داده ها به نرم افزار SPSS

♦ آماده سازی داده ها جهت آنالیز

♦ انجام آزمون‌های فرضیه آماری با SPSS

♦ بررسی نرمالیته- آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروف اسمیرنوف

♦ آزمون t مستقل ،آزمون t زوجی - ویلکاکسون

♦ آزمون t تک ‌نمونه ،آزمون تحلیل واریانس – کروسکال والیس

♦ من ویتنی یو، ویلکاکسون

♦ کروسکال والیس

♦ آزمون علامت

♦ کاربردهای آزمون کای-دو (χ 2)

♦ آزمون استقلال کای-دو (χ2)

♦ آزمون نیکوئی برازش کای-دو (χ2)

♦ آزمون فیشر

♦ ضریب همبستگی پیرسون

♦ ضریب همبستگی اسپیرمن

♦ ضریب همبستگی کندال

♦ رگرسیون خطی و لوجستیک

 

پیوست ها:

Dehghan CV.doc حجم فایل:69.50 کیلوبایت
program.doc حجم فایل:39.00 کیلوبایت
slides.pptx حجم فایل:6.21 مگابایت