معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 نام مدرس: دکتر عزیزاله دهقان                            تاریخ برگزاری کارگاه: 11/9/1396         

 

سرفصل های کارگاه :

 معرفی انواع متغیرها

ورود داده ها به نرم افزار SPSS

آماده سازی داده ها جهت آنالیز

انجام آزمون‌های فرضیه آماری با SPSS

بررسی نرمالیته- آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروف اسمیرنوف

آزمون t مستقل ،آزمون t زوجی - ویلکاکسون

آزمون t تک ‌نمونه ،آزمون تحلیل واریانس – کروسکال والیس

من ویتنی یو، ویلکاکسون

کروسکال والیس

آزمون علامت

کاربردهای آزمون کای-دو (χ 2)

آزمون استقلال کای-دو (χ2)

آزمون نیکوئی برازش کای-دو (χ2)

آزمون فیشر

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب همبستگی کندال

رگرسیون خطی و لوجستیک

 

پیوست ها:

Dehghan CV.doc حجم فایل:69.50 کیلوبایت
program.doc حجم فایل:39.00 کیلوبایت
slides.pptx حجم فایل:6.21 مگابایت
participants list.pdf حجم فایل:165.37 کیلوبایت
report.pdf حجم فایل:600.01 کیلوبایت