معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا


♦ درس یکم: آشنایی با نرم افزار و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

آشنایی با مقالات در ژورنال های مختلف

تعریف و بررسی کاربردهای نرم افزار در مقاله نویسی و پایان نامه

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی

آشنایی با محیط نرم افزار

  درس دوم: واردکردن منابع به صورت دستی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

تعریف منابع به صورت دستی در کتابخانه EndNote

فراخوانی منابع از پایگاه های اطلاعاتی در کتابخانه EndNote

درس سوم: وارد کردن منابع و ارجاع آن ها در متون علمی

ارجاع منابع با استفاده از نرم افزار EndNote در متن و انتهای متن

 آشنایی با مدیریت ارجاع دهی و زبانه EndNote در نرم افزار Word

درس چهارم: سبک های نگارشی (Styles)

آشنایی با سبک های موجود در نرم افزار EndNote و کاربرد آن ها

 ویرایش و ساختن سبک جدید نگارشی در نرم افزار EndNote

آشنایی با سبک های نگارشی در ژورنال های داخلی و خارجی

درس پنجم: ارائه مثالی کاربردی از ایجاد سبک های ژورنال های داخلی و خارجی

ایجاد سبک نگارشی ژورنال‌های مختلف ISI

پیوست ها:

CV.pdf حجم فایل:430.74 کیلوبایت
time.pdf حجم فایل:126.74 کیلوبایت
participants.pdf حجم فایل:157.92 کیلوبایت
participants.pdf حجم فایل:157.92 کیلوبایت
Workshop survey.pdf حجم فایل:242.04 کیلوبایت