معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

♦ خیر مقدم و افتتاح کارگاه

♦ مقدمه و اهمیت پزشكی مبتنی بر شواهد

PICO- Problem Intervention Comparison Outcome♦ 

♦ كارگروهی PICO

♦ منابع طبابت بالینی مبتنی بر شواهد (5S) و شیوه های جستجو

♦ جستجوی شواهد در پایگاههای PubMed و كوكران

♦ كارگروهی بررسی یك مقاله درمان

♦ ارزیابی نقادانه مقالات درمان

♦ كارگروهی بررسی یك مقاله مرور نظام مند

♦ اهمیت راهنمای طبابت بالینی و معرفی مراحل تهیه راهنمای طبابت بالینی

♦ اجزای راهنمای طبابت بالینی و تبیین حدود راهنمای طبابت بالینی

♦ نگارش، درجه بندی و اولویت بندی راهنماهای بالینی

♦ ابزار نقد راهنما یا AGREE و كار گروهی

♦ بحث و تبادل نظر و جمع‌ بندی

پیوست ها:

EBM.pptx حجم فایل:799.12 کیلوبایت