معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی توسط استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهروز آستانه، سردبیر محترم مجله ی Iranian Journal of Medical Sciences و عضو محترم هیات تحریریه مجله BMJ، در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. این کارگاه روز یکشنبه مورخ 9/3/1395 با حضور اساتید محترم پایه و بالینی دانشگاه و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان برگزار گردید. سرفصل های تدریس شده به شرح زیر می باشد:

آشنایی با اصول واصطلاحات رایج وسازمان های مرتبط در حیطه ژورنالیزم پزشکی

آشنایی با انواع مقالات پزشکی شامل مقالات اصیل پژوهشی، مروری، گزارشات موردی، نامه به سردبیر و غیره

آشنایی با اصول علم سنجی و اندکس های مربوطه مانندH-index،E-indexو شاخصSNIP

آشنایی با روش صحیح جستجوی ژورنال ها برای ثبت مقالات پزشکی و ظرایف آن ها