معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاهSystematic Review در روز یکشنبه 24 مرداد ماه توسط دکتر عزیزا.. دهقان در سالن حکمت 1 برگزار گردید.

 

سرفصل های کارگاه

مطالعات اولیه و ثانویه   

تعریف مرور ساختاریافته              

تعریف متاآنالیز             

اهمیت مطالعات مرور ساختاریافته و متاآنالیز در دنیای امروز   

اهمیت سؤال پژوهش   

جستجوی مطالعات مرتبط با سؤال پژوهش

سوگیری های مرتبط با استراتژی جستجو

روشهای کنترل سوگیری              

سنجش كیفیت مطالعات

استخراج نتایج              

هدف از استخراج نتایج

روش استخراج داده ها سریع یا جامع؟       

داده‌های مربوط به مطالعه            

داده‌های مربوط به متغیرهای اصلی در متاآنالیز         

نحوه کدگذاری داده ها 

انجام پیش مطالعه برای شناسایی مشکلات فرمها       

پایایی در جمع آوری داده ها       

آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز             

آماره ها و پارامترها

مفاهیم اولیه متاآنالیز

مقدمات آماری متاآنالیز

مدل ثابت در مقایسه با مدل تصادفی          

روش های آماری رایج برای تركیب نمودن شاخص ها

روش معكوس واریانس(Inverse Variance Weighted Method) 

روش های آماری رایج برای تركیب شاخص ها در مدل های تصادفی                        

مفهوم ناهمگونی   (Heterogeneity) 

نحوه اندازه گیری میزان ناهمگونی              

شیوه برخورد با ناهمگونی آماری در مطالعات             

نمودارهای اصلی در متاآنالیز و آزمونهای مرتبط        

نمودار انباشت   (Forest Plot)

آزمونهای آماری مرتبط با ناهمگونی (Heterogeneity) و نمودارهای مربوطه

آزمون های آماری مرتبط با سوگیری انتشاز و نمودارهای مربوطه

 

جهت دریافت فابل کارگاه بر روی گزینه زیر را دانلود نمایید.


 

پیوست ها:

Systematic Review.ppt حجم فایل:2.99 مگابایت