معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 کارگاه های سال 95

 

 
 کارگاه های سال 96
 کارگاه های سال 97

 

 کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

کارگاه ثبت بیماری ها سال 97