معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری

رسالت و چشم انداز معاونت تحقیقات

رسالت و چشم انداز معاونت تحقیقات چشم انداز ما بر آنیم با توکل بر خدا با اهتمام و همیاری پژوهشگران توانمند ، در راستای دستیابی به توسعه ی مرزهای دانش و فناوری های مرتبط در کشور، یکی از دانشگاه های مرجع ، پیشرو و نوآور در گستره پژوهش های مرتبط با سلامت در سطح منطقه و کشور باشیم. ابزار ...

برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری

برنامه استراتژیک معاونت تحقیقات و فناوری رسالت حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری به عنوان جزئی از ساختار دانشگاه علوم پزشكی فسا ، مصمّم است نهایت بهره برداری از پتانسیل های موجود در سطح دانشگاه و شهرستان را بنماید. در این راستا حرکت و پیشرفت به سوی یک حیطه پژوهشـــی مشخص یا مشکل تحقیقاتی در سطح ...

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی نکات مهم و ضوابط شرکت در جشنواره : ♦ کلیه معیارهای انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در محدوده زمانی بین دو جشنواره پژوهشی دانشگاه (از 1 فروردین ماه سال 1394 تا 1 فروردین ماه سال 1395) مد نظر قرار می‌گیرد. لذا منظور از سال ارزشیابی در بقیه مفاد این آیین نامه ...

آیین نامه شرکت در همایش های علمی داخل کشور

آیین نامه شرکت در همایش های علمی داخل کشور به منظور گسترش تبادلات علمی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، متقاضیان واجد شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده از تسهیلات مقرر در همایشهای داخلی شرکت نمایند.   1. معاونت تحقیقات از پژوهشگران برای شرکت اعضاء هیات ...

کمیته تألیف و ترجمه

کمیته تألیف و ترجمه 1- نحوه درخواست کتاب تالیفی چگونه است؟ ابتدا درخواست کتبی به معاون تحقیقات و فناوری+ تکمیل فرم در خواست تألیف و ترجمه (موجود در سایت) + تکمیل فرم اظهار نظر مدیر گروه در خصوص تألیف و ترجمه (موجود در سایت) + صورتجلسه شورای پژوهشی2- آیا وجود فرم اظهار نظر ...