معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

اداره علم سنجی

دانشجو:
    استاد راهنما: استاد مشاور: 

چکیده

زمینه و هدف:

مقوله ی اهدای اعضا شاخص ترین نماد تلفیق پزشکی و خدمات بالینی با نگرش و باورهای مردم است. به منظور طراحی و گسترش فرهنگ اهدای عضو در جامعه، در این مطالعه باورها، اطلاعات و رفتار دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش:

در مطالعه ی توصیفی موجود، 300 دانشجوی پزشکی در شهرهای شیراز، فسا و جهرم به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. پرسشنامه ای روا و پایا برای جمع آوری اطالاعات استفاده شد. پرسشنامه شامل 4 بخش اطلاعات زمینه ای، سوالات آگاهی سوالات نگرش و رفتار بود. انالیز داده ها بر اساس آمار توصیفی و با کمک نرم افزار SPSS صورت گرفت.

نتایج:

7/42درصد از شرکت کنندگان مذکر و 3/57 درصد مونث بودند. 1/39 درصد از آقایان و 2/30 درصد از خانم ها از سطح آگاهی خوبی نسبت به مرگ مغزی و پیوند اعضا برخوردار بودند. 8/18 درصد از آقایان و 2/30 درصد از خانم ها نگرش مثبتی به پیوند اعضا دارند. ارتباط معنی داری بین جنسیت و نگرش به پیوند اعضا دیده شد ( P=0/02). بین متغیر های آگاهی و نگرش دانشجویان و نیاز به دریافت عضو در بستگان و مواجهه با بیمار نیازمند به عضو ارتباط معنی داری دیده نشد (P بیشتر از 0/05).

نتیجه گیری:

با توجه به اثر آموزش بر روی نگرش دانشجویان پزشکی در مورد مرگ مغزی و اهدای عضو، به نظر می رسد اضافه نمودن مبحثی در باب اهمیت اهدای عضو در کوریکولوم درسی دانشجویان پزشکی منجر به تغییر دیدگاه آن ها وتبلیغ و تشویق دیگر مردم به اهدای عضو خواهد شد.

کلمات کلیدی:

اهدای عضو، دانش، نگرش، رفتار، دانشجویان پزشکی

 


A survey of Medical Students Attitudes and knowledge about brain death and Organ Donation at Shiraz, Fasa and Jahrom universities in 2016

Advisor:  Dr Azizollah Dehghan Supervisor: Dr. Mohammad hasan Meshkibaf Student: Sara Honarparvaran

Abstract

Background & Objective:

Organ donation is the most significant symbol of combining medical and clinical services with the attitudes and beliefs of people. In present study, knowledge, attitude and beliefs of medical students was investigated to design strategies for promotion of organ donation culture.

 Materials & Methods:

In this descriptive study, a sample of 300 medical students in Shiraz, Fasa and jahrom cities was selected by stratified random sampling method. A valid and reliable questionnaire was used for gathering required information. It consists of 4 parts: background information, knowledge, and attitude and behavior section. Data analyzed with the help of SPSS software and expressed with descriptive statistics.

 Results:

42/7 percent of participants were male and 57/3 percent were female. 39/1 percent of men and 30/2 percent of women have high score of knowledge regarding brain death and organ donation respectively. 18/8 percent of men and 30/2 percent of women have a positive attitude to organ donation. A significant correlation was found between gender and attitudes toward organ donation (p= 0/02). Between knowledge and attitude of medical students, need to get organ in family members and face with patient in need to organ donation, there was no significant relationship (P value more than 0/05)

Conclusion:

Considering the effect of education on medical students’ attitude towards brain death and organ donation, it might be necessary to improve medicine curriculum by adding a chapter on importance of organ donation after brain death as they are the adviser and ambassador of organ donation to other people.

Key words:

Organ donation, knowledge, attitude, behavior, medical students

پیوست ها:

1395-350.pdf حجم فایل:416.79 کیلوبایت