معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

اداره علم سنجی

دانشجو:میثم جهانبازی
    استاد راهنما: دکتر راحله ثابت سروستانی استاد مشاور: دکتر افسانه قاسمی- دکتر عزیزا... دهقان

چکیده

زمینه و هدف:

آموزش به بیمار فرآیندی بیمار محور است که مبتنی بر نیازهای تعیین شده توسط تیم پزشكی و بیمار برای كنترل هرچه بهتر بیماری اش اجرا می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پزشکان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1395 بود.

مواد و روش:

این مطالعه بصورت مقطعی بر روی 84 پزشک شاغل در دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1395 در بیمارستان های ولیعصر و دکتر شریعتی شهرستان فسا انجام شد. پرسشنامه استفاده شده مشتمل بر 24 سوال در دو بخش اطلاعات دموگرافیک ( سن ، جنس، مدرک، سابقه کار، وضعیت استخدامی) و موانع آموزش به بیمار ( در دو بخش موانع مربوط به پزشک و موانع مربوط به بیمار ) به روش خود گزارش دهی بود که پس از تکمیل جمع آوری شدند. جهت استنباط و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون Sample T-Test، One-Way ANOVA و نرم افزار آماری SPSS22 استفاده ‌شده است.

نتایج:

در مطالعه حاضر میانگین سنی 84 پزشک وارد شده به مطالعه 52/10±89/39 می باشد که با هیچ کدام از موانع آموزش پزشک و بیمار رابطه یافت نشد(P>0.05). میانگین موانع آموزشی پزشک در زنان اندکی بیشتر از مردان است ولی از لحاظ آماری رابطه معنی داری بین آن ها یافت نشد(P=0.971). میانگین موانع آموزشی بیمار در زنان اندکی بیشتر از مردان است که از لحاظ آماری رابطه معنی داری بین آن ها یافت نشد(P=0.330). سابقه کاری اعضای شرکت کننده 13/8±81/8 سال می باشد که با هیچ کدام از موانع آموزش پزشک(P=0.751) و بیمار رابطه یافت نشد(P=-0.603). میانگین موانع آموزشی پزشک در پزشکان عمومی اندکی بیشتر از متخصصین است که از لحاظ آماری رابطه معنی داری بین آن ها یافت نشد(P=0.528). میانگین موانع آموزشی پزشک در پزشکان قراردادی اندکی بیشتر از سایرین است که از لحاظ آماری رابطه معنی داری بین آن ها یافت نشد(P=0.251). میانگین موانع آموزشی بیمار در پزشکان طرحی اندکی بیشتر از سایرین است که از لحاظ آماری رابطه معنی داری بین آن ها یافت نشد(P=0.882).

نتیجه گیری:

با توجه به اینکه پزشکان بیش ترین آگاهی را درمورد بیماری بیماران خود دارند و هم چنین اعتماد و حرف شنوی ای که بیماران از پزشک خود دارند انتظار می رود که مطالعات بیشتری در زمینه ارتباط بهتر پزشک و بیمار صورت گیرد. این مطالعه در راستای طرح پزشک خانواده می تواند زمینه ساز مداخله بیشتر در این خصوص بشود که سبب ارتقای سطح ارتباط پزشک با بیمار باشد که برای هر دو سمت فواید بسزایی دارد.

کلمات کلیدی:

موانع، آموزش، بیمار، پزشک، فسا، ایران.

 


Evaluation of Physicians’ Perspective about Patient Education Barriers in Fasa University of Medical Sciences in 2016

Advisor:  Dr. Afsaneh Qasemi- Dr. azizolah Dehqan Supervisor: Dr. Raheleh sabet Student: Meysam Jahanbazi

Abstract

Background & Objective:

Patient education is a patient based process. This patient education is better based on planning determined by the medical team to help the patient to participate in decision-making and manage to control his illness. The aim of this study was to evaluate patient education barriers in view of physicians of Fasa University of Medical Sciences in 2016.

 Materials & Methods:

This cross-sectional study was carried out on 84 physicians working at Vali-Asr and Dr Shariati hospitals in Fasa University of Medical Sciences in 2016. The questionnaire consisted of 24 items in two parts; demographic data (age, sex, degree, work experience, employment status) and patient education barriers (barriers related to physician and patient-related barriers). The questionnaires were of self-reporting type. The data was collected after the questionnaires were filled out. To elicit and analyze the data, the researcher used Pearson correlation coefficient, Sample T-Test and One-Way ANOVA test and statistical software SPSS ver: 22.

 Results:

The average age of physicians who were studied was 39.89 ± 10.52 that none of the barriers to medical education and the patient relationship was found (P> 0.05). The mean of physician related barriers in women was slightly more than men, but statistically significant correlation was not found between them (P = 0.971). The mean of patient related barriers in women was slightly more than men, but statistically significant correlation was not found between them (P = 0.330). Working Experience of the participants was 13/8 ± 81/8 years. There was no relationship between any of the barriers to physician (P = 0.751) and patient (P = -0.603) and physicians working experience. The mean of barriers to medical education in general practitioners was a little bit more than specialists, but no statistically significant relationship was found between them (P = 0.528). The mean of physician related barriers in contractual doctors was a little more than others, which was not found to be statistically significant correlation between them (P = 0.251). The mean of patient related barriers in doctors on Plan was a little more than others, which was not found to be statistically significant correlation between them (P = 0.882).

Conclusion:

As heath education is one of the most important principles at all levels of prevention, it plays a significant role on reducing the economic costs of the patient and medical centers as well as all aspects of patient’s illness. Since most doctors have a deep insight towards their patients and the patients trust and follow their doctors’ advice, it is expected that further studies be done on the relationship between physicians and patients. The study, along with the Family Doctor Plan can be a precursor to further intervention in this regard, which contributes to the level of communication between doctor and patient benefiting both sides.

Key words:

Barriers, teaching, patient, physician, Fasa, Iran.

پیوست ها:

1395-349.pdf حجم فایل:531.24 کیلوبایت