معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

اداره علم سنجی

دانشجو:مهشید برومند پور
    استاد راهنما: دکتر غلامعباس ولی زاده استاد مشاور: دکتر عزیزا… دهقان

چکیده

زمینه و هدف:

نارسایی قلبی شایع ترین بیماری قلبی عروقی است و شیوع و بروز آن با افزایش سن بالا می رود. این وضعیت مزمن بر کیفیت زندگی بیماران و خانواده آنها تاثیر می گذارد. هدف اصلی از این مطالعه، تعیین کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی بود.

مواد و روش:

مطالعه ما به صورت مقطعی در میان 150 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی 50 سال به بالا که به درمانگاه قلب و عروق و بخش مراقبت ویژه قلب (CCU) بیمارستان ولیعصر فسا( ایران) ارجاع داده شده بودند، انجام شده است، از ماه مارس تا اوت سال 2013. بیماران مبتلا که کسر تخلیه بطن چپ کمتر از 50٪ داشتند ، وارد مطالعه شدند. برای ارزیابی کیفیت زندگی بیماران پرسشنامه WHOQOL-BREF (فرم کوتاه شده پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی) استفاده شد. تمام تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از بسته statistical برای علوم اجتماعی نسخه 16.0(spss 16) انجام شد.

نتایج:

در مجموع 147 نفر شامل 77 (52.3٪) مرد و 70 (47.7 درصد) زن با سن متوسط ± انحراف استاندارد 27 ± 63 سال وارد مطالعه شدند. بین کلاس NYHA، کسر تخلیه، سابقه بیماری فشار خون بالا، دیابت، بیماری انسدادی مزمن ریوی، نارسایی کلیه، فشار خون ریوی در بیماران و متغیرهای پرسشنامه ما رابطه معنی داری وجود نداشت. جنبه های اجتماعی و زیست محیطی بالاترین و پایین ترین نمرات این پرسشنامه را داشتند (53.85 ±21.28 و 45.74 ±17.67). هیچ رابطه ای بین شغل بیماران و هر جنبه ای از کیفیت زندگی (مقدار P-value = 0.49 برای کل) وجود ندارد.

نتیجه گیری:

نتایج نشان داد که اکثر بیماران مبتلا به نارسایی قلبی از کیفیت ضعیف و نامطلوب زندگی برخوردارند و زنان نمرات کمتری از کیفیت زندگی نسبت به مردان دارند. بنابراین، کنترل برخی از متغیرهای موجود در میان این بیماران پیشنهاد می شود .

کلمات کلیدی:

نارسایی قلبی، کیفیت زندگی، فرم کوتاه شده پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی.

 


Application of WHOQOL-BREF for the Evaluation of the Quality of life in Elderly Patients with Heart Failure

Advisor:  Dr. Azizallah Dehghan Supervisor: Dr. Gholamabbas Valizadeh Student: Mahshid Boroomand Pour

Abstract

Background & Objective:

Heart failure is the most common cardiovascular disease and its prevalence and incidence increase as the age goes up. This chronic situation affects the quality of life of patients and their family. The main objective of this study was to determine quality of life of elderly patients with heart failure.

 Materials & Methods:

A cross-sectional study conducted among 150 patients with heart failure aged 50 and above who entered cardiovascular clinic and Coronary Care Unit (CCU) ward of Vali-Asr hospital of Fasa, Iran, from March to August 2013. Patients with a left ventricular ejection fraction below 50% entered. WHOQOL‑BREF questionnaire was used to evaluate the quality of life of patients. All the statistical analyses were performed using the statisti¬cal package for social sciences version 16.0.

 Results:

Overall we enrolled 147 patients including 77 (52.3 %) males and 70 (47.7 %) females with the mean age ± standard deviation of 63±27 years. There was not any significant relationship between NYHA class, ejection fraction, past medical history of hypertension, diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary disease, renal failure, pulmonary hypertension in patients and variables of our questionnaire. Social and environmental aspects were the highest and lowest scores of this questionnaire, respectively (53.85 ±21.28 and 45.74 ±17.67). There was not any correlation between job of patients and any aspect of their quality of life (p-value = 0.49 for total).

Conclusion:

Our results indicated that the majority of heart failure patients had poor and undesirable quality of life and the women have weaker scores of quality of life variations than men. Therefore, controlling some available variables among these patients is suggested.

Key words:

Heart failure, quality of life, WHOQOL-BREF.

پیوست ها:

1395-346.pdf حجم فایل:375.43 کیلوبایت