معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

اداره علم سنجی

بررسی شیوع آنمی فقر آهن در پرسنل بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا و ارتباط آن با کیفیت زندگی در 4 ماهه اول سال 1395

بررسی شیوع آنمی فقر آهن در پرسنل بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا و ارتباط آن با کیفیت زندگی در 4 ماهه اول سال 1395 دانشجو:شیوا هوشنگی     استاد راهنما: دکتر مریم مقبول استاد مشاور: فرزانه مباشری چکیده زمینه و هدف: کیفیت زندگی یکی از مسایل مهمی است که در ارتباط با آنمی فقر آهن است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آنمی فقر آهن بر کیفیت زندگی بیمار بود. مواد ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\research\components\com_content\router.php on line 67

بررسی نگرش و آگاهی دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه های شیراز،فسا و جهرم در سال 1395 نسبت به مرگ مغزی و اهدای عضو

بررسی نگرش و آگاهی دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه های شیراز،فسا و جهرم در سال 1395 نسبت به مرگ مغزی و اهدای عضو دانشجو:     استاد راهنما: استاد مشاور:  چکیده زمینه و هدف: مقوله ی اهدای اعضا شاخص ترین نماد تلفیق پزشکی و خدمات بالینی با نگرش و باورهای مردم است. به منظور طراحی و گسترش فرهنگ اهدای عضو در جامعه، در این مطالعه باورها، اطلاعات و ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\research\components\com_content\router.php on line 67

استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی کیفیت زندگی بیماران سالمند مبتلا به نارسایی قلبی

استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی کیفیت زندگی بیماران سالمند مبتلا به نارسایی قلبی دانشجو:مهشید برومند پور     استاد راهنما: دکتر غلامعباس ولی زاده استاد مشاور: دکتر عزیزا… دهقان چکیده زمینه و هدف: نارسایی قلبی شایع ترین بیماری قلبی عروقی است و شیوع و بروز آن با افزایش سن بالا می رود. این وضعیت مزمن بر کیفیت زندگی ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\research\components\com_content\router.php on line 67

بررسی موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پزشکان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1395

بررسی موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پزشکان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1395 دانشجو:میثم جهانبازی     استاد راهنما: دکتر راحله ثابت سروستانی استاد مشاور: دکتر افسانه قاسمی- دکتر عزیزا... دهقان چکیده زمینه و هدف: آموزش به بیمار فرآیندی بیمار محور است که مبتنی بر نیازهای تعیین شده توسط تیم پزشكی و بیمار برای ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\research\components\com_content\router.php on line 67

بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و شاخص شدت اعتیاد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان دکتر علی شریعتی شهرستان فسا در سال 1394

بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و شاخص شدت اعتیاد در بیماران مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد بیمارستان دکتر علی شریعتی شهرستان فسا در سال 1394 دانشجو:مرضیه ولی زاده     استاد راهنما: دکتر سمیه معتضدیان استاد مشاور:  چکیده زمینه و هدف: نتایج بعضی از تحقیقات نشان می دهد که الگوهای شخصیتی افراد در پاسخ دادن به محرك های تنش زا، نقش مهمی در احتمال قربانی شدن یا گرفتار آمدن آن ...